Решение за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за публичност по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация в рамките на проект на Община Габрово BG161PO001-1.4-09-0024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“

Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности за информиране, публичност и логистика в рамките на проект BG051PO001-5.2.12-0014-C0001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово”

Обособена позиция №3: „Осъществяване на информация и публичност  по проект  №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“

Решението може да видите тук.