Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА СЦЕНА”

Община Габрово, в качеството й на Възложител, уведомява, че на 06.06.2014 г. от 09:30 часа, в заседателната зала на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 698 / 25.04.2014 г. на За кмета на Община Габрово, съгласно заповед № 683/23.04.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена на допуснатите участници.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.