УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 30.04.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена от Кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: “Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 година”.