Решение за избор на изпълнител по обществена поръчка  с предмет: Доставка и монтаж на оборудване по проект DIR – 5112122-1-66 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда” 2007-2013 г.”, включващо – 1 бр. инсталация за изгаряне на депониен газ (комплексна доставка)

Решението може да видите тук.