7 Декември 2016, 09:18
Зимна обстановка – община Габрово към 7:00 часа на 0...
7 Декември 2016, 08:52
Габровският органист Божидар Пенев, цигуларката Дево...


Обяви

18 Ноември 2016, 11:57
Съобщение във връзка с прилагане на процедура по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
17 Ноември 2016, 15:43
Съобщение за изплащане на възнаграждение на секционни избирателни комисии
31 Октомври 2016, 13:58
Съобщение във връзка с прилагане ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/
26 Октомври 2016, 15:58
Изплащане на присъдена издръжка за месец ноември 2016 г.

Общински съвет - проекти за наредби

11 Октомври 2016, 14:10
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово -второ четене
10 Октомври 2016, 15:33
Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – второ четене
13 Септември 2016, 15:56
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово , съгласно чл. 1,ал. 2 и 3 от ЗМДТ- второ четене
31 Август 2016, 15:52
Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Габрово

Търгове / конкурси

29 Ноември 2016, 11:28
Публичен търг с явно наддаване
17 Юни 2016, 13:13
Обява за търг
24 Март 2016, 12:04
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18 Март 2016, 13:57
Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2016 год.