ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

                                                                                                        З А Я В Л Е Н И Е

От ...................................................................................................................................................................,

постоянен или настоящ адрес: гр./с. ......................................................................................................... ,

ул. (ж.к.) ........................................................................................................................................................,

тел. ............................................................., факс ....................................................................................... ,

електронна поща ...........................................................

Моля да бъде образувано производство за предоставяне на

........................................................................................................................................................................

(посочва се наименованието на административната услуга)

Услугата се предоставя от ..........................................................................................................................

(посочва се органът, компетентен да издаде административния акт)

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган следните документи:

1. .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено искането)

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

↉Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ....................................................................................., като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

↉ като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

↉ като вътрешна куриерска пратка;

↉ като международна препоръчана пощенска пратка;

↉ лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган;

↉ по електронен път на електронна поща.

Приложени документи:

↉ Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга;

↉ Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват.

↉ Документ за платена такса, ако такава се изисква.

 Дата: ……………….                                                                       Подпис:                                                      

 Гр./с. .........................                                                                                    (.............................................)                                                                                                 


Заявлението за комплексно административно обслужване 14 KB