26 май 2009

„МОГА – младежки, общински и граждански активности”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
22 май 2009

„Осигуряване на ефективна, общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за устойчивото развитие на община Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
13 април 2009

„Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата чрез алтернативни социални услуги”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
25 март 2009

„Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
14 март 2009

„Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
11 март 2009

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци”

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
4 март 2009

„Защитено жилище за предоставяне на алтернативни услуги на деца, напускащи Дом за деца, лишени от родителски грижи”

Проект по програма ФАР на ЕС
4 март 2009

„Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект: Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
15 януари 2009

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на с. Драгановци на община Габрово”

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
15 януари 2009

„Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за изграждане на канализация на с. Кметовци на община Габрово”

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
9 юли 2008

„Узана - врата към сърцето на Централна Стара планина”

Проект по програма ФАР на ЕС
6 април 2008

„Регионален хоспис Габрово”

Проект по програма ФАР на ЕС
3 април 2008

„Моето училище – моята изява”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013