6 юни 2014

„Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в oбщинска администрация Габрово чрез обучения в страната“

Проект по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013
2 юни 2014

„Подкрепа в домашна среда за достоен живот”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
3 декември 2013

„Ремонт на детска ясла „Първи юни“

Проект по програма „Красива България“
2 декември 2013

„Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника“ - база 2, гр. Габрово“

Проект по програма „Национална схема за зелени инвестиции“ /НДЕФ/
24 октомври 2013

„Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в oбщина Габрово”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
1 юли 2013

„Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
2 март 2013

„Стъпки към самостоятелност”

Проект с финансиране от „SOS Детски селища-Дания” чрез фондация „Велукс”
28 Септември 2012

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
15 март 2012

„Подобряване нa грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
5 март 2012

„Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”

Проект по ОП „Административен капацитет” 2007-2013
29 ноември 2011

„Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
16 август 2011

„Габрово – индустрия за нова градска култура”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
13 юли 2011

„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на р. Янтра в гр. Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
27 юни 2011

„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
6 януари 2011

„Предоставяне на висококачествена услуга „домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
20 юли 2010

„Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
15 април 2010

„Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на ул. „Топлеш”, гр. Габрово”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
16 Септември 2009

„Общност, ориентирана към подобряване на услугите за отглеждане на деца в община Габрово”

Проект с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на ЕИП
14 август 2009

„Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”

Проект по ОП „Административен капацитет” 2007-2013
15 юни 2009

„Развитие на устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество”

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013