29 януари 2016

„Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
19 януари 2016

„Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014-2020“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
4 януари 2016

„И аз имам семейство“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
4 януари 2016

„ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“

Проект с финансиране от Световната банка
4 януари 2016

„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
14 декември 2015

„Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Габрово“

Проект по ОП „Техническа помощ” 2007-2013
1 декември 2015

„Частици от миналото“

Проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз
1 декември 2015

„Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013
26 октомври 2015

„Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово“

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
14 Септември 2015

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“

Проект по ОП „Околна среда” 2007-2013
19 август 2015

„Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“

Проект по ОП „Административен капацитет” 2007-2013
1 април 2015

„Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
5 януари 2015

„Повишаване на регионалните компетентности в стратегическото управление на иновационните политики“ - KNOW-HUB

Проект по програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013
1 Септември 2014

„Вчера, днес, утре“

Проект с финансиране от Фондация „Америка за България“
25 август 2014

„Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“

Проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013
14 юли 2014

„Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
6 юни 2014

„Инициативи за повишаване квалификацията на служителите в oбщинска администрация Габрово чрез обучения в страната“

Проект по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013
2 юни 2014

„Подкрепа в домашна среда за достоен живот”

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
3 декември 2013

„Ремонт на детска ясла „Първи юни“

Проект по програма „Красива България“
2 декември 2013

„Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника“ - база 2, гр. Габрово“

Проект по програма „Национална схема за зелени инвестиции“ /НДЕФ/