1. РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Документът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от тук.

Важно:

  • Регистърът за настанените туристи се води по указания съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма начин – задължително се използва утвърденият от Министъра образец и се попълват всички реквизити.
  • Регистърът за настанените туристи не се заверява в Община Габрово.
  • Регистърът за настанените туристи е общ - за българи и чужденци

Санкции:

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.

 

  1. СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ

Лицата, извършващи хотелиерство, ежемесечно подават по електронен път данните по чл. 116, ал. 7, т. 2 до съответната община чрез справка-декларация по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма. 

Документът, във версия Microsoft Word 97-2003, може да бъде свален от тук.

Процедура за подаване на справка-декларация в Община Габрово:

Попълнената справка-декларация се подава по електронен път на следния e-mail адрес: tour_info@gabrovo.bg, или на хартиен носител в Туристически информационен център-Габрово.

След обработка на данните подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена справката-декларация.

Препоръчително е справката-декларация да се подава до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките, за да бъде обработена в срок.

 


Регистрър за настанени туристи 88 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 108 KB