Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че индивидуалният  административен акт, издаден от Община Габрово можете да  получите по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • на място в Община Габрово, където е заявен
  • чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес
  • по електронен път на посочен от вас e-mail адрес /съгласно Наредбата за електронните административни услуги/

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

 

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на  административната услуга.

Плащането може да се извърши на касата в ЦАО по ГРАО /извършват се плащания и чрез ПОС терминал/ или по банков път, както следва:

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

 

- Сигнали, мнения и предложения, свързани с административното обслужване, можете да подадете на имейл адрес: signalAO@gabrovo.bg

 

 

 


Възстановяване или промяна на име

Издаване на преписи на удостоверения или препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство /учредени по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК/

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

Издаване на удостверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година.

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.

5 юли 2018

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

5 юли 2018

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние