МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № 921 от 12.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 14218.514.660,  ул. Студентска №30

Местонахождение на имота: гр. Габрово, ул. Студентска №30 съответстващ на Урегулиран поземлен имот ХIХ-660 от кв.57 по плана на гр. Габрово – Борово-Велчевци

Площ на имота: 683 кв.м.

Предназначение на имота: Ниско застрояване (до 10 м) , незастроен

Начална тръжна цена: 13 630 лв. (без ДДС)

 

Дата на търга: 10.06.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

 

Дата на повторен търг: 17.06.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

 Желаещите да участват в търга могат да получат необходимите за това документи от Център за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация Габрово от 19.05.2020 г. до 09.06.2020г.включително. Датата за повторно провеждане на търговете е при неявяване на участници на първата обявена дата, тръжни документи ще се продават до 16.06.2020г. включително.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.