МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Урегулиран поземлен имот, незастроен за продажба – частна общинска собственост, с идентификатор 14218.502.481, съответстващ на УПИ V-481 /за обществено обслужване/ от кв.59 по плана на северна зона, гр.Габрово, I част.

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена  8 570 лв.

 (ОСЕМ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И СЕДЕМДЕСЕТ  ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота: Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 492 кв.м., отреден за ниско застрояване до 10 м. Имотът е с правилна форма, незастроен, неограден, равнинен с лице към път с асфалтова настилка - ул. „Генерал Николов”.

 

Имотът  попада в“Северна индустриална зона” на гр.Габрово, ул. „Генерал Николов” в район известен като зона на завод “РЕКОРД”.

Строителна зона – IІІ-та зона.

Преобладаващо застрояване – ниско етажно, изключително с производствен характер и административно-битови сгради.

Инженерна инфраструктура – добре развита. Изградени са пътна и улична мрежи, електроснабдителни, водоснабдителни, канализационни и телефонни мрежи.

Социална инфраструктура – липсва.

Транспортна достъпност – добра. Имотът е достъпен от ул.” Генерал Николов”.

Екологични показатели – добри.

 

Кадастрален идентификатор: 14218.502.481

Година на построяване:  ХХХХХХ

Площ по документи: 492 кв.м.

Вид конструкция: …

Функционално предназначение: парцел отреден за ниско застрояване 

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Генерал Николов № 62

Начална тръжна цена: 8 570 лв без ДДС. 

 

СНИМКИ