МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Урегулиран поземлен имот, незастроен за продажба – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-192 от кв.13, по действащия план на гр.Габрово, кв.Борово –Велчевци-II част, с идентификатор  14218.520.192

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена  11 170 лв.

 ( ЕДИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ СТО И СЕДЕМДЕСЕТ  ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота: Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 768 кв.м., отреден за жилищно строителство. Теренът е с наклон в южна посока, достъпен е от път с асфалтова настилка с лице към ул.Никола Войновски,

 Строителна зона – III зона

Инженерна инфраструктура:  в района изградена: електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи.

Транспортна достъпност: Кварталът се обслужва от масовия градски автобусен  транспорт, линии №3 и13.

Социална инфраструктура: задоволителна, функционират заведения задоволяващи ежедневните нужди на обитателите и работещите в района

Екологични показатели: добри, завишен е шумовият фон и запрашеността от трафика на автомобили по улицата

  

Характеристики на обекта:

Кадастрален идентификатор: 14218.520.192

Година на построяване:  ХХХХХХ

Площ по документи: 768 кв.м.

Вид конструкция: …

Функционално предназначение: парцел отреден за жилищно строителство  

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Никола Войновски № 226

Начална тръжна цена: 11 170 лв без ДДС. 

СНИМКИ