МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

Поземлен имот за продажба – частна общинска собственост, представляващ  с идентификатор 14218.514.660 по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 693 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), незастроен с адрес на поземления имот: гр. Габрово, ул. «Студентска» №30.

 13 630

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена    13 630 лв

  (ТРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ШЕСТСТОТИН И ТРИДЕСЕТ ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота:

Имотът попада в квартал „Борово” на гр. Габрово, на кръстовището на ул. „Студентска” с ул. „Алеко Константинов”.

Функционален тип на населеното място – І-ви функционален тип съгласно Единния класификатор на административните и териториалните единици в РБългария.

Строителна зона – ІIІ-та зона.

Преобладаващо застрояване – ниско етажно жилищно строителство с единични високоетажни жилищни сгради.

Инженерна инфраструктура – добре развита. Изградени и в достатъчна степен са електроснабдителни, водоснабдителни и канализационни мрежи.

Социална инфраструктура – задоволително развита. Налични, но не достатъчни са обектите за обслужване на ежедневните нужди на населението в района.

Транспортна достъпност – добра. Имотът е ъглов с лице към две улици – ул. „Студентска” и ул. „Алеко Константинов”.

Екологични показатели – добри.

 

  

Характеристики на обекта: Представляващ УПИ XIX-660 от квартал 57 по плана на гр.Габрово «Борово-Велчевци”.

Имотът е с неправилна форма, с наклон в източна посока, неограден с лице към ул. „Студентска” и ул. „Алеко Константинов”.

Имотът е НЕзастроен.

 

 

Кадастрален идентификатор:  14218.514.660

 

Площ по документи: 693кв.м.

 

Функционално предназначение: незастроен урегулиран имот

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Студентска № 30

Начална тръжна цена: 13 630 лв без ДДС. 

СНИМКИ