МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОБЕКТ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

 

Самостоятелен обект в сграда за продажба – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект за търговска дейност, брой нива на обекта 1, със застроена площ 92.00 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена , с идентификатор 14218.510.253.2.2

Обектът ще се продава на търг с явно наддаване, при първоначална цена 108 380 ЛВ.                 (СТО И ОСЕМ  ХИЛЯДИ ТРИСТА И ОСЕМДЕСЕТ ЛВ.) без ДДС.


Описание на имота: Търговски обект, разположен на партерния етаж от пет етажна, административна сграда, която попада в централна градска част на гр.Габрово, ул. „Софроний Врачански” №1. Местоположението на района , в който се намира имота, създава благоприятни условия за достъп до всички части на града и директно към прохода Шипка, Севлиево и Велико Търново.  Спирките на масовия автобусен   транспорт №1, 5, 7, 10, 14, 15, 22, 24, 31 и 32 са на около 50м.. Районът е близо до административния и културен център на града: Областна управа, Община, Съдебна палата, Дом на културата, централен общински пазар, НАП. В района има магазини за ежедневно обслужване, кафе-аперитиви.

 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.510.253.2.2, по кадастралната карта и регистри на гр. Габрово, ет.0, намиращ се в сграда №2, находяща се на ул. “Софроний Врачански” №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.510.253, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта 1, със застроена площ 92.00 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена.

 

Функционален тип на населеното място – І-ви функционален тип съгласно Единния класификатор на административните и териториални единици в Република България.

Строителна зона – І-ва зона – ЦГЧ.

Преобладаващо застрояване – средно етажно жилищно застрояване с единични високоетажни сгради предимно за обектите на силно развитата обслужваща сфера.

Инженерна инфраструктура – много добре развита. Изградени са електроснабдителните, водопроводни и канализационни мрежи.

Социална инфраструктура – много добре развита. В района е добре застъпена обслужващата сфера на всички нива.

Транспортна достъпност – добра. Добре развита улична и алейна мрежи. Имотът е в петминутния изохрон до спирки на масовия градски транспорт. Сграда е достъпна от ул. “Софроний Врачански”.

Екологични показатели – добри.

 

  

Характеристики на обекта: Състои се от търговска зала, складово помещение и санитарен възел. Подови настилки с теракота, стени и тавани с шпакловка и латексово боядисване.

 

Кадастрален идентификатор: 14218.510.253.2.2 

Година на построяване:  1968г.

Площ по документи: застроена площ 92.00 кв.м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена.

 

Вид конструкция: стоманобетонови греди, колони и плочи изпълнени по монолитен начин.

 

Функционално предназначение:  за търговска дейност

Адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. Софроний Врачански №1

Начална тръжна цена: 108 380 лв без ДДС. 

СНИМКИ