Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.514.232


Описание на имота:

Учредяване безсрочно, възмездно право на строеж за изграждане на гаражи в ПИ 14218.514.232, съответстващ на УПИ III-232 за ЖС, гаражи, детска площадка, трафопост и озеленяване от кв.40 по плана на Борово-Велчевци – III част

Характеристики на имота:

Квадратура на имота: 11956 кв. м

 

 

 

 

КЪМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИМОТА