Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019г.

Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост е изготвена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и обхваща времевия диапазон 2016 – 2019 година.

План за действие за общинските концесии на Община Габрово за периода 2019 – 2020г.

РЕШЕНИЕ № 186 от 29.08.2019г.

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.

Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2019г.

Отчет за изпълнение на програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019г.

Придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2019 г. е осъществявано съгласно изискванията на нормативната уредба – ЗОС, ЗМСМА, ЗСПЗЗ, НРПУРОИ, специалните закони в съответната област и др.