ОБХВАТ НА СИНЯ ЗОНА

ПРАВИЛА В СИНЯ ЗОНА

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ МПС

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КОНТАКТИ

Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“.

 Седалище и адрес на управлението на предприятието е гр. Габрово, ул. “Станционна“ № 9, вх. Г, ет. 1.

Общинското предприятие е създадено с цел изпълнение на дейностите по организация и контрол на паркирането в местата с въведен със съответната маркировка регламент или забрани за паркиране на територията на Община Габрово и е с предмет на дейност, както следва:

1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на определените за паркиране места преградни съоръжения (входно-изходни бариери, ограждения, кабинки и др.), информационни табели, маркировка.

2. Експлоатиране и поддържане на зоните за платено паркиране – общинска собственост, както и предоставените им за управление паркинги и гаражи.

3. Организиране и контролиране на внедряването и поддръжката на съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване на обслужването и ефективността при паркиране на МПС.

4. Поддръжка на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими законови средства за ефективната организация на паркиране в обособените платени паркинги и зоните за платено паркиране.

5. Координиране и контролиране поддържането на чистотата и реда в паркингите, гаражите и зоните за платено паркиране – общинска собственост.

6. Подготовка и/или изготвяне на предложения за подобряване на условията, организацията и възможностите за паркиране в община Габрово.

7. Комуникация и координация с държавните органи, общинските структури и други звена, имащи отношение към паркирането на МПС в платени паркинги и зоните за платено паркиране на територията на община Габрово.

8. Съвместно с РУ Полиция, Общински инспекторат осъществява принудително отстраняване на паркирани ППС в предвидените от нормативен акт случаи до определени за целта паркинги.

9. Таксуване на водачите на репатрираните автомобили за разходите по отстраняването, транспортирането и репатрирането по цени, определени от Общински съвет Габрово.

10. Организиране и осъществяване блокиране на колелата на автомобили, чиито водачи не са заплатили таксата за платено паркиране.

11. Организиране таксуването на водачите за поставянето и отстраняването на скобите по цени, определени от Общински съвет Габрово.

12. Издаване на талони за преференциално паркиране на живущите в обхвата на зона за платено паркиране и поддържа регистър на същите.

13. Извършване на таксуването за ползване на паркоместата на територията на Община Габрово, при условията и по цените приети от Общински съвет – Габрово.

14. Обезпечаване ползването на паркоместа по всички видове абонаменти, регламентирани с Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово.

15. Извършване на възмездни услуги, регламентирани с нормативен акт.