УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

Вие може да подадете следните е-заявления през интернет страницата на Община Габрово:

Е-заявлението следва да бъде коректно попълнено, да бъдат приложени изискуемите документи и да бъде подписано с квалифициран електронен подпис на лицето, подаващо заявлението или от упълномощено лице /прилага се пълномощно за родител, дете или съпруг/а, за останалите случаи пълномощно с нотариална заверка на подписа/.

Заявлението трябва да изпратите на e-mail: izbori@gabrovo.bg

Ще бъдат регистрирани и обработвани само коректно попълнени и подписани е-заявления, за което ще получите обратна информация.