Делегирани бюджети

Дарования и постижения

Правила за достъп и ползване на плувен басейн в ПМГ "Академик Иван Гюзелев"
Правила за достъп и ползване на плувен басейн в ПМГ "Академик Иван Гюзелев" 1.73 MB
Заповед 2021 536 KB
Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в учебните заведения за учебната 2016/2017 г. 2.73 MB
Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в детските градини за учебната 2015/2016 г. 451 KB
Доклад за резултатите от учебно-възпитателния процес в учебните заведения за учебната 2015/2016 г. 796 KB
Регистър на общинските ДГ и ЦПЛР на територията на Община Габрово 17 KB
Заповед за определяне представители на финансиращия орган в обществените съвети 888 KB
Общински план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Габрово /2016-2018/
Общински план за интегриране /2016-2018/ 4.74 MB
Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово
Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията 542 KB