ЗАПОВЕД № 2444 от 18.11.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

       Част от обект – частна общинска собственост, находяща се в сграда с идентификатор 14218.505.692.1 по КККР на гр. Габрово, представляваща Кабинет №29 и манипулационна с обща полезна площ 18,42 кв. м.

Начална тръжна цена: 82.00 лв. /осемдесет и два лева/, без включен ДДС, на месец.

 

Депозитна вноска за участие в търга – 82.00 лв. /осемдесет и два лева /.

  

Местонахождение на имота: ул. Райчо Каролев №2, гр. Габрово.

Предназначение на имота: Кабинет за дентална медицина

 

Срок на договорите: 10 /десет/ години.

 

Дата на търга: 07.12.2022 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: от 23.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

 

Дата на повторен търг: 14.12.2022 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: до 13.12.2022 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/818441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.