ЗАПОВЕД № 2445 от 18.11.2022 г.

                                     на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем земеделски земи - анблок:

Местонахождение на имоте: землище Здравковец.

 

Предназначение на имоте: Пасище.

Земеделски земи, в землище Здравковец - анблок:

1. Имот 30661.88.5 в местността „ОГРАДАТА“, в землище Здравковец, с ЕКАТТЕ 30661, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 1,048 дка.

2. Имот 30661.88.37 в местността „ОГРАДАТА“, в землище Здравковец, с ЕКАТТЕ 30661, с начин на трайно ползване – Пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 1,636 дка.

 

Начална тръжна цена за всички имоти: 25.00 лв. /двадесет и пет лева/

Депозитва вноска: 2,50 лв./два лева и петдесет стотинки/

 

Срок на договора: 1 година

 

Дата на търга: 07.12.2022 г.

Час на търга: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: от 23.11.2022 г. до 06.12.2022 г.

 

Дата на повторен търг: 14.12.2022 г.

Час на повторен търг: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: до 13.12.2022 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за закупуване на документи, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.