ЗАПОВЕД №2400 от 15.11.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

Публичен търг с явно наддаване: Самостоятелен обект от едноетажна масивна сграда включващ: Заведение за хранене и развлечение ( ЗХР) и прилежащите му складове в сутерена, заедно с приемателен пункт.

Идентификатор: УПИ II, от кв. 28 по плана с. Новаковци, общ. Габрово

Площ на имота: 396 кв.м..

Предназначение на имота: отреден за магазин и сграда битови услуги

Начална тръжна цена: 25 580.00 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 02.12.2022 г.

Час на търга: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за адмнистративно обслужване при Община Габрово: 17.11.2022 г. до 01.12.2022 г.

 

Дата на повторен търг: 08.12.2022 г.

Час на повторен търг: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за адмнистративно обслужване при Община Габрово: до 07.12.2022 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

снимки 339 KB