ЗАПОВЕД № 2207 от 21.10.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

       Част от обект – публична общинска собственост, находяща се в сграда с идентификатор 14218.538.76.1 по КККР на гр. Габрово, в ПИ  с идентификатор 14218.538.76, при граници на имота:14218.538.99; 14218.538.129; 14218.538.81 и 14218.538.77, представляваща два офиса в административна сграда в кв. Етъра, разположени на първия етаж, в ляво и дясно на коридора, с обща полезна площ от 24,00 кв.м.    

 

Начална тръжна цена: 35,52 лв. /тридесет и пет лева и петдесет и две стотинки/, без включен ДДС, на месец.

 

Депозитна вноска за участие в търга – 10,00 лв. /десет лева/.

  

Местонахождение на имота: кв. Етъра, гр. Габрово.

Предназначение на имота: Офис за предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги.

 

Срок на договорите: 10 /десет/ години.

 

Дата на търга: 25.11.2022 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: от 27.10.2022 г. до 24.11.2022 г.

 

Дата на повторен търг: 19.12.2022 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване при Община Габрово: до 16.12.2022 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/818441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.