ЗАПОВЕД № 18 от 11.01.2022 г.

на Кмета на Община Габрово

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота:  с.Борики, общ.Габрово

Площ на имота:  324кв.м

Предназначение на имота: Земеделска земя   с идентификатор 05400.606.14 по плана на новообразуваните имоти на местност Стария път, землище на с.Борики, вид територия: за нуждите на селското стопанство, шеста категория на земята.

Начална тръжна цена: 1264лв. /без ДДС/

 Дата на търга: 25.01.2022 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 12.01.2022г. до 31.01.2022 г.

Дата на повторен търг: 01.02.2022 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 31.01.2022 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

 

скица 295 KB