ЗАПОВЕД №  2872 от 16.11.2021 г.

                                       на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

1.Местонахождение на имота: землище Габрово.

Предназначение на имота: нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.129.620, в местността „Айвузов копак“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 2,763 дка, при граници: 14218.513.108, 14218.513.134, 14218.129.621, 14218.710.2, 14218.513.76, 14218.513.106, 14218.513.200 и 14218.513.107. За имота е съставен АОС № 2608/15.10.2021 г.

 

Начална тръжна цена: 25.00 лв. /двадесет и пет лева/

Гаранционна вноска: 2,00 лв./два лева/

 

Срок на договора: 5 години

 

Дата на търга: 06.12.2021 г.

Час на търга: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център административно обслужване при Община Габрово: от 22.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 13.12.2021 г.

Час на повторен търг: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 10.12.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.