ЗАПОВЕД № 2555 от 08.10.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

Сграда на един етаж, находяща се в кв.3, УПИ ХХІІ-75 за обществено обслужване, по плана на с. Борики, одобрен със Заповед № 802/15.06.1981 г., представляващ търговски обект /магазин за хранителни и дребни промишлени стоки/, с полезна площ 119,00 кв.м.

 

Начална тръжна цена: 61,88 лв. /шестдесет и един лева и 88 стотинки/, на месец, без включен ДДС.             

Депозитна вноска за участие в търга – 6,00 лв.

  

Местонахождение на имота: с. Борики, община Габрово.

Предназначение на имота: Магазин.

 

Срок на договорите: 10 /десет/ години.

 

Дата на търга: 25.10.2021 г.

Час на търга: 14,00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване: от 12.10.2021 г. до 22.10.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 29.10.2021 г.

Час на повторен търг: 14,00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване: до 28.10.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.