ЗАПОВЕД № 2554 от 08.10.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

Масивна сграда на един етаж, находяща се в УПИ Х, кв.12 по плана на с.Златевци-Милковци, одобрен със Заповед №7179/16.12.1954 г., представляващо търговски обект /магазин/, състоящ се от търговска зала и склад, с полезна площ 116,00 кв.м.

Начална тръжна цена: 60,32 лв. /шестдесет лева и 32 стотинки/, на месец, без включен ДДС.             

Депозитна вноска за участие в търга – 6,00 лв.

  

Местонахождение на имота: с. Златевци-Милковци, община Габрово.

Предназначение на имота: Магазин.

 

Срок на договорите: 10 /десет/ години.

 

Дата на търга: 25.10.2021 г.

Час на търга: 15,00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване: от 12.10.2021 г. до 22.10.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 29.10.2021 г.

Час на повторен търг: 15,00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за административно обслужване: до 28.10.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.