ЗАПОВЕД № 1311 от 09.06.2021 г.

                         на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Габрово.

Предназначение на имотита: изоставена орна земя

 

Поземлен имот с идентификатор 14218.81.10,  в местността „Азмака“, в землище Габрово, с НТП – изоставена орна земя, категория – VІ, с площ 1,236 дка.

 

 

Начална тръжна цена: 10.00 лв. /десет лева/

Гаранционна вноска: 1,00 лв./един лев/

 

Срок на договора: 5 години

 

 

Дата на търга: 22.06.2021 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 11.06.2021 г. до 21.06.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 25.06.2021 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 24.06.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.