ЗАПОВЕД № 1309 от 09.06.2021 г.

                                         на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Габрово.

Предназначение на имотите: изоставена орна земя

Масив:  2 бр. земеделски земи с НТП – изоставена орна земя, в землище Габрово - анблок, както следва:

 

ПИ с идентификатор 14218.331.421, категория  VІІІ, с площ 1,561 дка, местност „Влаево“.

ПИ с идентификатор 14218.331.464, категория  VІІІ, с площ 2,816 дка, местност „Средоци“.

 

 

 

Начална тръжна цена: 20.00 лв. /двадесет лева/

Гаранционна вноска: 2,00 лв./два лева/

 

Срок на договора: 5 години

 

 

Дата на търга: 22.06.2021 г.

Час на търга: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 11.06.2021 г. до 21.06.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 25.06.2021 г.

Час на повторен търг: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 24.06.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.