ЗАПОВЕД № 1310 от 09.06.2021 г.

                                       на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Армените.

Предназначение на имотите: нива

Масив:  5 бр. земеделски земи с НТП – нива, в землище Армените анблок, както следва:

 

ПИ с идентификатор 00638.24.12, категория  V, с площ 0,821 дка, местност „Рътлината“.

ПИ с идентификатор 00638.24.25, категория  V, с площ 16,459 дка, местност „Рътлината“.

ПИ с идентификатор 00638.24.51, категория  V, с площ 1,403 дка, местност „Рътлината“.

ПИ с идентификатор 00638.24.76, категория  V, с площ 2,858 дка, местност „Рътлината“.

ПИ с идентификатор 00638.24.99, категория  V, с площ 2,108 дка, местност „Рътлината“.

 

 

Начална тръжна цена: 210.00 лв. /двеста и десет лева/

Гаранционна вноска: 21,00 лв./двадесет и един лева/

 

Срок на договора: 5 години

 

 

Дата на търга: 22.06.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 11.06.2021 г. до 21.06.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 25.06.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 24.06.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.