ЗАПОВЕД № 994от 20.05.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: земл.Донино

Площ на имота: 1939 кв.м

Предназначение на имота: земеделска земя, местност „Брусовете ІІІ“, НТП: изоставена орна земя,  с идентификатор  22959.510.7

Начална тръжна цена: 5972 лв. /без ДДС/

Дата на търга: 08.06.2021 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване  при Община Габрово: от 21.05.2021г. до 07.06.2021 г.

Дата на повторен търг: 15.06.2021 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: до 14.06.2021 г.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.