О Б Щ И Н А   Г А Б Р О В О

 

                                                       О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл. 21, ал.1 и чл. 25, ал.1 от ЗОС уведомява собствениците на имот за предстояща процедура по принудително отчуждаване, във връзка с реализация на паркинг, рaзположен източно от кв. 245 по плана на гр. Габрово – III етап, II част.

Вид имот

Кадастрален номер на имота, предмет на отчуждаване

Местонахождение

Площ за отчуждаване /кв.м/

 

Собственик

Размер на дължимото обезщетение

/лв./

Сграда за търговия

14218.510.697.1

гр. Габрово, ул. Отец Паисий №4

82

1.Марияна Любомирова Томитова - 1/2 ид.ч.

2.Николай Димитров Томитов - 1/2 ид.ч.

27 600

27 600

Настоящото обявление е изготвено и публикувано на 28.04.2021 г. и е валидно за срок от един месец.