ЗАПОВЕД №531 от 22.03.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 14218.520.190 по кадастралната карта на гр.Габрово, незастроен, съответстващ на урегулиран поземлен имот ІХ-190, отреден за ниско жилищно строителство от кв. 13, по действащия регулационен план на гр. Габрово, кв.Борово – Велчевци – ІІ част.

 

Местонахождение на имота: гр.Габрово, на ул.Никола Войновски.

 

Площ на имота: 996 кв.м.

Предназначение на имота: Ниско застрояване (до 10 м)

Начална тръжна цена: 14 490 лв. (без ДДС)

 

Дата на търга: 13.04.2021 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване при Община Габрово: от 25.03.2021 г. до 12.04.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 20.04.2020 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Датата за повторно провеждане на търга е при неявяване на участници на първата обявена дата, тръжни документи ще се продават до 19.04.2020 г. включително.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066 818 452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

снимки 3.09 MB