ЗАПОВЕД №530  от 22.03.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.253.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, етаж 0 (нула), заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху УПИ–жилищно строителство, обществено и административно обслужване от кв.242 по плана на гр.Габрово ІІІ етап, ІІ част.

 

Местонахождение на имота: гр.Габрово,  ул.Софроний Врачански № 1

Застроена лощ на обекта: 92.00 кв.м.

Предназначение на обекта: За търговска дейност,

Брой нива на обекта: 1(едно)

Начална тръжна цена: 108 380 (сто и осем хиляди триста и осемдесет)

 

Дата на търга: 13.04.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за административно обслужване в сградата на Община Габрово: от 25.03.2021 г. до 12.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 20.04.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Датата за повторно провеждане на търга е при неявяване на участници на първата обявена дата или при явяване само на един кандидат, тръжни документи ще се продават до 19.04.2021 г. включително.

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/818 452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово

снимки 667 KB