ЗАПОВЕД № 524 от 19.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

1.Част от  самостоятелен обект  - частна общинска собственост, находящ се в сградата  на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №1, разположен на третия етаж срещу стълбището, с обща площ от 15,73 кв.м., представляваща  14,04 % от общата площ на самостоятелния обект.

Начална тръжна цена: 93,12 лв. /деветдесет и три лева и 12 ст./ на месец, без ДДС.    

Депозитна вноска за участие в търга – 93,00 лв. /деветдесет и три лева/.

    

2. Част от  самостоятелен обект  - частна общинска собственост, находящ се в сградата  на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №2, разположен на третия етаж в дясно от стълбищната клетка, първи в ляво, с обща площ от 16,42 кв.м., представляваща 14,66 % от общата площ на самостоятелния обект.

Начална тръжна цена: 97,21 лв. /деветдесет и седем лева и 21 ст./ на месец, без ДДС.    

Депозитна вноска за участие в търга – 97,00 лв. /деветдесет и седем лева/.

 

3. Част от  самостоятелен обект  - частна общинска собственост, находящ се в сградата  на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №3, разположен на третия етаж в дясно от стълбищната клетка, втори в ляво, с обща площ от 14,43 кв.м., представляваща 12,88 % от общата площ на самостоятелния обект.

Начална тръжна цена: 85,43 лв. /осемдесет и пет лева и 43 ст./ на месец, без ДДС.

Депозитна вноска за участие в търга – 85,00 лв. /осемдесет и пет лева/.

 

4. Част от  самостоятелен обект  - частна общинска собственост, находящ се в сградата  на ул. Априловска №9, с АОС 1598/03.05.2012 г., с идентификатор  14218.505.672.5.3 по КККР на гр. Габрово, с граници на имота: на същия етаж – няма; под обекта – 14218.505.672.5.2; над обекта - 14218.505.672.5.4, представляващ офис №5, разположен на третия етаж в дясно от стълбищната клетка, първи в дясно, с обща площ от 12,87 кв.м., представляваща  11,49 % от общата площ на самостоятелния обект.

 Начална тръжна цена: 76,19 лв. /седемдесет и шест лева и 19 ст./ на месец, без ДДС.

 Депозитна вноска за участие в търга – 76,00 лв. /седемдесет и шест лева/.

 

Местонахождение на имотите: гр. Габрово, ул. Априловска №9, ет.3.

 

Предназначение на имотите: офиси за административна дейност.

 

Срок на договорите: 10 /десет/ години.

 

Дата на търга: 07.04.2021 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за информация и услуги на граждани: от 24.03.2021 г. до 06.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 14.04.2021 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за информация и услуги на граждани: до 13.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.