ЗАПОВЕД № 477 от 15.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

1.Местонахождение на имота: землище Габрово

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.53.27, в местността „Присовска поляна“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с площ 2,999 дка. За имота е съставен АОС № 2188/20.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

2. Местонахождение на имота: землище Габрово

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.192.341, в местността „Ръта-Блока-Изток“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, с площ 0,948 дка. За имота е съставен АОС № 2186/20.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

3. Местонахождение на имота: землище Габрово

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.274.52, в местността „Ливадата“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с площ 2,155 дка. За имота е съставен АОС № 2197/23.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

4. Местонахождение на имота: землище Габрово

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.296.67, в местността „Големия крачел“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с площ 1,995 дка.  За имота е съставен АОС № 2183/20.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

5. Местонахождение на имота: землище Габрово

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.335.561, в местността „Средоци“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – осма, с площ 1,055 дка . За имота е съставен АОС № 2194/23.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

 

6. Местонахождение на имота: землище Габрово

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 14218.336.205, в местността „Локвата“, в землище Габрово, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – девета, с площ 2,499 дка. За имота е съставен АОС № 2195/23.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 12.04.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 17.03.2021 г. до 09.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 19.04.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 16.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово