ЗАПОВЕД № 479 от 15.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Поповци

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

Масив: 32 - 2 бр., анблок, с идентиф. 57675.32.45, 57675.32.58 и 57675.32.59, в местн. Разкола.

Начална тръжна цена: 20.00 лв., Депозит за участие: 2,00 лв.

 

Масив: 33 - 2 бр., анблок, с идентиф. 57675.33.35 и 57675.33.6, в местн. Дъбравата.

Начална тръжна цена: 10.00 лв., Депозит за участие: 1,00 лв.

 

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 09.04.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 17.03.2021 г. до 08.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 16.04.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 15.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово