ЗАПОВЕД № 478 от 15.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

1.Местонахождение на имота: землище Поповци

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 57675.37.35, в местността „Ивата“, в землище Поповци, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 1,670 дка. За имота е съставен АОС № 2246/28.08.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

2. Местонахождение на имота: землище Поповци

Предназначение на имота: земеделска земя - Нива

Поземлен имот с идентификатор 57675.60.25, в местността „Киевски копак“, в землище Поповци, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 0,716 дка. За имота е съставен АОС № 2247/28.08.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 09.04.2021 г.

Час на търга: 15.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 17.03.2021 г. до 08.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 16.04.2021 г.

Час на повторен търг: 15.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 15.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово