ЗАПОВЕД № 480 от 15.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Кози рог

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

Масив: 39 - 2 бр., анблок, с идентиф. 37722.39.102 и 37722.39.157, в местн. Туневи плочи.

Начална тръжна цена: 20.00 лв., Депозит за участие: 2,00 лв.

 

Масив: 98 - 2 бр., анблок, с идентиф. 37722.98.46 и 37722.98.50, в местн. Гробища-Бялково.

Начална тръжна цена: 10.00 лв., Депозит за участие: 1,00 лв.

 

Масив: 102 - 4 бр., анблок, с идентиф. 37722.102.14, 37722.102.82, 37722.102.83 и 37722.102.103 в местн. Равнището.

Начална тръжна цена: 40.00 лв., Депозит за участие: 4,00 лв.

 

Масив: 106 - 2 бр., анблок, с идентиф. 37722.106.5 и 37722.106.31, в местн. Каролевото.

Начална тръжна цена: 20.00 лв., Депозит за участие: 2,00 лв.

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 08.04.2021 г.

Час на търга: 15.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 17.03.2021 г. до 07.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 15.04.2021 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 14.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово