ЗАПОВЕД № 481 от 15.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

1.Местонахождение на имота: землище Кози рог

Предназначение на имота: земеделска земя - НИВА

Поземлен имот с идентификатор  37722.54.3,  в местността „Кольова кория“, в землище  Кози рог, с начин на трайно ползване – изост. орна земя, категория на земята при неполивни условия – Девета, с площ 1,736 дка. За имота е съставен АОС № 2178/15.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

2. Местонахождение на имота: землище Кози рог

Предназначение на имота: земеделска земя - НИВА

Поземлен имот с идентификатор 37722.55.104, в местността „Колник“, в землище Кози рог, с начин на трайно ползване – изост. орна земя, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 6,273 дка. За имота е съставен АОС № 2201/23.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/.

Депозит в размер на 6,00 лв. /шест лева/.

 

3. Местонахождение на имота: землище Кози рог

Предназначение на имота: земеделска земя - НИВА

Поземлен имот с идентификатор 37722.62.54, в местността „Попрева ливада“, в землище Кози рог, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 1,105дка. За имота е съставен АОС № 2202/23.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

4.Местонахождение на имота: землище Кози рог

Предназначение на имота: земеделска земя - НИВА

Поземлен имот с идентификатор 37722.91.36, в местността „Трапа-Армана“, в землище Кози рог, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – пета, с площ 1,380 дка   За имота е съставен АОС № 2203/23.07.2015 г.

Началната тръжна цена е в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

Депозит в размер на 1,00 лв. /един лев/.

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 08.04.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 17.03.2021 г. до 07.04.2021 г.

Дата на повторен търг: 15.04.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 14.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово