ЗАПОВЕД № 428 от 05.03.2021 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем: Масивна сграда на един етаж - магазин, находящ се в ПИ XVII, за обществено обслужващи дейности в кв. 50 по плана на с. Гергини, община Габрово, одобрен със Заповед № 314/19.03.1985 г. Състоящ се от търговска зала, складови помещения и санитарен възел, с площ 152,72 кв.м, с предназначение - търговия /продажба на хранителни и дребни промишлени стоки/.

 

Местонахождение на имота: с. Гергини, община Габрово

 

Предназначение на имота: магазин

 

Начална тръжна цена: 80,00 лв. /осемдесет лева/ на месец, без включен ДДС.             

 

Срок на договора: 10 години

 

Дата на търга: 07.04.2021 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за информация и услуги на граждани: от 16.03.2021 г. до 06.04.2021 г.

 

Дата на повторен търг: 14.04.2021 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за информация и услуги на граждани: до 13.04.2021 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.

 

 

 

 

 

снимка 515 KB