ЗАПОВЕД № 1586 от 31.07.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

 

Местонахождение на имота: част от общинска земя - публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект /павилион/, собственост на наемателя, по схема  за поставяне на преместваем обект, с предмет на дейност – ЗХР от типа Заведение за бързо обслужване /в обекта не се допуска търговия с алкохолни напитки и пиво/, с полезна площ до 50.00 кв.м., находяща се в УПИ І от кв. 96 по плана на гр. Габрово – ІІ етап І част, в поземлен имот с идентификатор 14218.504.554 по КККР на гр. Габрово, с адрес гр. Габрово, при връзката на ул. „Христо Конкилев“ с ул. „Антим Първи“, в селищен парк „Колю Василев – ОБОВ“ .

 

Предназначение на имота: ЗХР от типа Заведение за бързо обслужване.

                                               /В обекта не се допуска търговия с алкохолни напитки и пиво/

 

Площ за поставяне на ПО: до 50,00  кв.м.

 

Начална тръжна цена: 178,00 лв.

 

Срок на договора: 10 години

 

 

Дата на търга: 17.08.2020 г.

Час на търга: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за информация и услуги на граждани: от 03.08.2020 г. до 14.08.2020 г.

 

 

Дата на повторен търг: 24.08.2020 г.

Час на повторен търг: 14.00 ч.

Закупуване на тръжна документация от Центъра за информация и услуги на граждани: до 21.08.2020 г.

 

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818 441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово.