ЗАПОВЕД № 1491от 15.07.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване

Местонахождение на имота: с. Донино

Идентификатор: 22959.516.66 по плана на новообразуваните имоти

Площ на имота: 481 кв.м

Предназначение на имота: земеделска земя, местност „Под отровния склад“, НТП:овощни насаждения

Начална тръжна цена: 1 116 лв. /без ДДС/

 

 

Дата на търга: 04.08.2020 г.

Час на търга: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 16.07.2020 г. до 03.08.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 11.08.2020 г.

Час на повторен търг: 15.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 10.08.2020 г.

 

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-383, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово