ЗАПОВЕД № 1482 от 14.07.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 14218.778.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс.

Местонахождение на имота: местност  „Узана“,  община Габрово

Площ на имота: 1245 кв.м.

Предназначение на имота: Ниско застрояване (до 7 м)

Начална тръжна цена: 23 710 лв.

 

Дата на търга: 04.08.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 16.07.2020 г. до 03.08.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 11.08.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 10.08.2020 г.

 

При проявен интерес от ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-452, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово