ЗАПОВЕД № 1422 от 06.07.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Мичковци

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

Масив: 49 - 2 бр., анблок, с идентиф. 48605.49.20 и 48605.49.36, в местн. Беглижки харман.

Начална тръжна цена: 80.00 лв.

 

Масив: 64 - 6 бр., анблок, с идентиф. 48605.64.1, 48605.64.9, 48605.64.33, 48605.64.37, 48605.64.40 и 48605.64.42, в местн. Йовково ливаде.

Начална тръжна цена: 160.00 лв.

 

Масив: 66 – 3 бр., анблок, с идентиф. 48605.66.20, 48605.66.25, и 48605.66.31, в местн. Пропаста.

Начална тръжна цена: 95.00 лв.

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 18.08.2020 г.

Час на търга: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 10.07.2020 г. до 17.08.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 21.08.2020 г.

Час на повторен търг: 14.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 20.08.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово