ЗАПОВЕД № 1423 от 06.07.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Мичковци

Предназначение на имотите: земеделски земи - ниви

1. ПИ с идентификатор 48605.48.9, в местността „Друмкова долчина“, в землище Мичковци, с НТП – Нива, категория – Шеста, с площ 1,799 дка.

Началната тръжна цена е в размер на 15,00 лв. /петнадесет лева/.

 

2. ПИ с идентификатор 48605.63.24, в местността „Балабана“, в землище Мичковци, с НТП – Нива, категория – Шеста, с площ 4,199 дка.

Началната тръжна цена е в размер на 35,00 лв. /тридесет и пет лева/.

 

3. ПИ с идентификатор 48605.69.7, в местността „Главичковец“, в землище Мичковци, с НТП – Нива, категория – Пета, с площ 2,184 дка.

Началната тръжна цена е в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/.

 

4. ПИ с идентификатор 48605.70.27, в местността „Друма“, в землище Мичковци, с НТП – Нива, категория – Шеста, с площ 6,439 дка.

Началната тръжна цена е в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/.

 

 

Срок на договорите: 5 години

Дата на търга: 18.08.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 10.07.2020 г. до 17.08.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 21.08.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 20.08.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово