ЗАПОВЕД № 877 от 07.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Златевци

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

ПИ с идентиф. 30973.30.62 Площ: 0,400 дка Начална тръжна цена: 5.00 лв.

ПИ с идентиф. 30973.36.41 Площ: 0,415 дка Начална тръжна цена: 5.00 лв.

Срок на договорите: 5 години

 

Дата на търга: 11.06.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 18.05.2020 г. до 10.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 25.06.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 24.06.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово