ЗАПОВЕД № 876 от 07.05.2020 г.

на Кмета на Община Габрово

 

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем:

Местонахождение на имотите: землище Кози рог

Предназначение на имотите: земеделска земя - нива

ПИ с идентиф. 37722.13.59 Площ: 0,504 дка Начална тръжна цена: 10.00 лв.

ПИ с идентиф. 37722.41.28 Площ: 2,000 дка Начална тръжна цена: 15.00 лв.

ПИ с идентиф. 37722.80.14 Площ: 2,299 дка Начална тръжна цена: 25.00 лв.

ПИ с идентиф. 37722.90.34 Площ: 1,000 дка Начална тръжна цена: 10.00 лв.

ПИ с идентиф. 37722.110.29 Площ: 1,814 дка Начална тръжна цена: 15.00 лв.

Срок на договорите: 5 години

 

Дата на търга: 05.06.2020 г.

Час на търга: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: от 18.05.2020 г. до 04.06.2020 г.

 

Дата на повторен търг: 19.06.2020 г.

Час на повторен търг: 13.30 ч.

Закупуване на тръжна документация от Център за информация и услуги на граждани при Община Габрово: до 18.06.2020 г.

 

При проявен интерес от Ваша страна и желание за оглед на място, свържете се с нас на телефон 066/ 818-441, отдел „Общинска собственост“ при Община Габрово